ติดตามชมการปฏิรูปการศึกษาย้อนหลังได้ที่นี่

 

ปฏิรูปการศึกษา รวมพลัง..ปฏิรูปการศึกษาภาคปฏิบัติ นโยบาย ปฏิรูปการศึกษาถูกเอ่ยอ้างและลองผิดลองถูกมาหลายยุคหลายสมัย แต่ดูเหมือนยิ่งปฏิรูปปัญหายิ่งตามมา ทั้งปัญหาเชิงโครงสร้างการศึกษาที่เทอะทะ และคุณภาพการศึกษาที่พัฒนาอย่างเชื่องช้า ถูกเพื่อนบ้านวิ่งแซงหน้า.. ประการสำคัญก็คือ เป็นการปฏิรูปที่ไม่ตอบโจทย์ปัญหาของประเทศ เราผลิตบัณฑิตจบปริญญาตรีปีละ 3 แสน แต่อย่างน้อยครึ่งหนึ่งตกงาน ทั้งๆที่ตลาดแรงงานหลายสาขายังขาดแคลน.. กลัดกระดุมเม็ดแรกผิด ผลลัพธ์ที่ตามมาก็ผิดทิศผิดทาง.. . วันนี้ถึงเวลาของการปฏิรูปที่ถูกทิศถูกทาง ตอบโจทย์ให้ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน อาชีวศึกษาที่จะต้องผลิตบุคลากรสนับสนุนตอบสนองการพัฒนาประเทศ.. มวลมหาประชาชนได้ร่วมมือร่วมใจสร้าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณขึ้นมาเป็นต้นแบบการปฏิรูปการศึกษาด้านอาชีวศึกษา.. พรรครวมพลังประชาชาติไทยถือว่านี่คือการปฏิรูปการศึกษาภาคปฏิบัติ ไม่ใช่การปฏิรูปที่เป็นเพียงการวาดฝัน.. เป็นการปฏิรูปที่พรรครวมพลังประชาชาติไทยจะเดินหน้าทำต่อไป.. 

 

ตอนที่ 1  ปฏิรูปการศึกษา...สร้างมืออาชีพ ด้วยมืออาชีพ 

การปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณเป็นต้นแบบ ได้เน้นความสำคัญของการเรียนการสอนเรียน ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง รู้จริง กับอาจารย์ผู้สอนที่เป็นมืออาชีพและฝึกงานกับผู้ประกอบการ เพื่อสร้างคนสู่ความเป็นมืออาชีพออกสู่ตลาดแรงงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ตั้งอยู่ที่อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เปิดการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรปวช.และปวส. มี สาขาวิชา นักศึกษาทุกคนเรียนฟรี

 

ตอนที่  2 ปฏิรูปโดย ใช้ธรรมะนำปัญญา

การปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณเป็นต้นแบบ นอกจากจะนำธรรมะ ตามหลักของศาสนาเข้ามาสู่การเรียนการสอนแล้ว ก็ยังนำหลักธรรมะมาฝึกใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ตื่นจนถึงเข้านอน ฝึกให้นักเรียนทุกคนมีความสำรวม ทั้งกาย วาจา และใจ ให้พร้อมที่จะเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติในอนาคต

 

ตอนที่ 3 ปฏิรูปการศึกษา...โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา นำพาชีวิตสู่ความพอเพียง

การปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนา โพธิคุณเป็นต้นแบบได้น้อมนำเอาหลักของศาสตร์พระราชามาสอนให้ ผู้เรียนได้รู้จักพึ่งพาตนเอง สอนให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของคำว่าพอเพียงอย่างแท้จริง เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและน้อมนำไปพัฒนาตัวเองและประเทศชาติสู่ความยั่งยืนต่อไป