โครงการครอบครัวเกษตรทฤษฎีใหม่

มูลนิธิมวลมหาประชาชนฯ มีเป้าหมายที่จะสร้างชุมชนต้นแบบขึ้นมาใหม่บนเนื้อที่ 500 ไร่ โดยให้โอกาสกับคู่แต่งงานหนุ่มสาวที่สมัครใจใช้หยาดเหงื่อแรงงานของตัวเองสร้างฐานะ ให้มีความเป็นอยู่ที่มั่นคงและมีความพอเพียง ด้วยการเข้ามาทำการเกษตรที่เรียกว่า "เกษตรทฤษฎีใหม่" กินที่ปลูก หรือปลูกที่กิน เมื่อเหลือก็แบ่งขาย ตามแนวพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัว ให้เกิดขึ้นได้จริงซึ่งจะเป็นการสร้างชุมชนใหม่ ชุมชนที่เข้มแข็ง ด้วยพลังคนหนุ่มสาวที่มีความมุ่งมั่น และตั้งใจ เพื่อพยายามแก้ไขความเหลื่อมล้ำในสังคมให้กลับมามีความสมดุลย์มากขึ้น เมื่อคนพึ่งพาตัวเองได้ก็จะมีอิสระทางความคิด มีศักดิ์ศรี และมีจุดยืน ย่อมสร้างมาตรฐานชีวิตนำพาสังคมให้พัฒนาก้าวหน้าไปได้