โครงการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ เกาะสมุย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ .เกาะสมุย .สุราษฎร์ธานี

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลการที่มีความรู้ทางวิชาชีพต่างๆ ให้มีความชำนาญในวิชาชีพนั้นๆ อย่างแท้จริง ควบคู่ กับการฝึกฝน ปฏิบัติธรรมะอย่างเคร่งครัด ต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ศึกษาอยู่ในวิทยาลัยฯ อันเป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มต้นปฏิรูปการศึกษาของประเทศ

 

โดยจะเปิดทำการสอนหลักสูตร ปวชและ ปวสในสาขาวิชาการท่องเที่ยว การโรงแรม การบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาษาต่างประเทศ (เน้นภาษาจีน และภาษาอังกฤษ)  และการทำอาหาร เพื่อผลิตบุคลากร ป้อนภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นการเฉพาะ ซึ่งได้วางศิลาฤกษ์เมื่อ 23 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา

 

ในปี 2560 มูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการอาชีวะ กระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งสถานศึกษาระดับอาชีวะ โดยนายสุเทพ ชิตยวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ได้ทำหนังสือเมื่อวันที่ 8 ..2560 ที่ผ่านมาว่าทาง สำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา ได้พิจารณาและออกใบอนุญาตเลขที่ ศอช. 7/ 2560 อนุญาตให้ มูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย (มปท.) ดำเนินการ จัดตั้งสถานศึกษาเอกชน ภายใต้ชื่อ “วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ” มีสถานที่ตั้ง .เกาะสมุย .สุราษฎร์ธานี จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาฯ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ จะเปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษาที่1/2560 ในวันที่ 16 .. 2560 และเมื่อได้รับใบอนุญาตแล้วทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ จะดำเนินการรับสมัครอาจารย์ ผู้สอนในสาขาวิชาต่างๆทั้ง 7 สาขา โดยจะประกาศรับสมัครใน เฟสบุ๊กนายสุเทพ เทือกสุบรรณ และเฟสบุ๊ก ของมูลนิธิฯ (มูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยส่วนการรับสมัครจะรับนักเรียนจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สนใจเข้าเรียนโดยมีการคัดเลือกด้วยวิธีการสัมภาษณ์ โดยเริ่มแรกจะรับสาขาละ 30 คน ส่วนเรื่องการก่อสร้างวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ตามโครงการที่ 1 นั้น ขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาทิ อาคารอเนกประสงค์ อาคารที่พักอาจารย์ อาคารปฏิบัติการด้านภาษา คอมพิวเตอร์ ห้องเรียน หอประชุมหอพัก

 

 

สำหรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษานั้นต้องอาศัยประจำที่หอพัก เพราะจะต้องมีการปฏิบัติธรรมทุกเช้า ฟังเทศน์ก่อนไปเรียนในช่วงเย็นก็จะตองมีการทำวัตรเย็น สวดมนต์ นั่งสมาธิ เพราะวิทยาลัยแห่งนี้ต้องการปลูกฝังการปฏิบัติธรรมะการฝึกฝน เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ชีวิตเมือนอยู่ในวัด อยู่กับธรรมะ อยู่กับความพอดี พอเพียงตามหลักโภชเนมัตธัญญูตา (ความเป็นผู้รู้จักประมาณและเรียนรู้ที่จะควบคุมตา หู จมูก ลิ้น กายใจของตัวเองที่ภาษาพระเรียกว่าสำรวมอินทรีย์ จะได้ไม่ตกภายใต้การครอบงำของกิเลส การที่จะทำ 2 อย่างได้ต้องบำเพ็ญธรรมทุกวัน ที่เรียกว่า “ ชาคริยานุโยค” โดยหลักการของวิทยาลัยฯคือมีวิชาการมีความชำนาญ และมีธรรมะ

 

ในส่วนของผู้ที่จะทำหน้าที่ในการสอนจะเป็นอาจารย์ที่มีทั้งแบบประจำมีที่พักให้ แต่ต้องเป็นคนที่สนใจธรรมะ พร้อมใช้ชีวิตสมถะเป็นแบบอย่างให้กับนักศึกษา โดยจะมีกรรมการวิทยาลัยทำหน้าที่ในการคัดเลือกผู้ที่จะไปเป็นอาจารย์ โดยกรรมการที่คัดเลือกจะประกอบด้วย คณะกรรมการของ มปทเป็นกรรมการฝ่ายฆราวาส ฝ่ายคณะสงฆ์มี พระธรรมวิมลโมลี เจ้าคณะภาค 16 ,พระเทพพิพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะ .สุราษฏร์ธานี เจ้าคณะ .เกาะสมุย , เจ้าคณะ .เกาะพงัน โดยมี พระภาวนาโพธิคุณ เป็นที่ปรึกษา

 

ส่วนสาขาภาษาต่างประเทศ ก็จะมีการเปิดสอนใน 2 ภาษา คือ ภาษาจีนกับภาษาอังกฤษ โดยภาษาจีนได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนที่ส่งครูภาษาจีนมาสอน ส่วนภาษาอังกฤษได้รับการสนับสนุนจาก .คิงเพาวเวอร์ ที่ได้ประสานงานให้มหาวิทยาลัยในเมืองเลสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ส่งอาจารย์มาสอนเช่นกัน

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.bbvcthailand.com